Política de privacidade

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) de Protección de Datos e na vixente Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o USUARIO presta o seu consentimento informado, expreso, libre e inequívoco para o tratamento dos datos persoais que proporcione a través do sitio web:

www.academiacoruna.gal (en adiante SITIO WEB)

Con datos:

Razón Social (en adiante, O RESPONSABLE)JORGE FERNANDO GUITIAN LEMA
CIF33295991HEmail (en adelante CORREO)INFO@ACADEMIACORUNA.GAL
Domicilio social (en adelante DIRECCION)RÚA ALEXANDRE BÓVEDA, 34 OLEIROS
La actividad social esSERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS

Esta Política de Privacidade só será válida para os datos persoais obtidos no Sitio Web, non sendo aplicable á información recollida por terceiros noutras páxinas web, aínda que estean vinculadas por O RESPONSABLE.

Con isto, o responsable manifesta o compromiso de manter e garantir as relacións comerciais de forma segura mediante a protección dos datos persoais e garantindo o cumprimento do dereito á intimidade de cada un dos usuarios do sitio web, reflectindo que non existe avaliación de impacto nin delegado de protección de datos.

Estas políticas son revisadas con cada cambio significativo e polo menos unha vez ao ano.

1. QUE SON OS DATOS PERSOAIS?

Unha pequena aproximación é importante, polo tanto, o USUARIO debe saber que os datos persoais serían calquera información relacionada cunha persoa que nos facilite cando visita o noso sitio web, no noso caso nome e correo electrónico, e se compra un produto que require factura, Solicitaremos enderezo completo, nome, apelidos e DNI ou CIF.

Ademais, ao visitar o sitio web, certa información almacénase automaticamente por razóns técnicas, como o enderezo IP asignado polo seu provedor de servizos de Internet.

PRINCIPIOS PARA O TRATAMENTO DE DATOS

 • Para tratar os seus datos persoais aplicaranse os seguintes principios segundo o Regulamento Xeral de Protección de Datos e a Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais:
 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: requiriremos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas que previamente lle informaremos de forma clara e comprensible.
 • Principio de minimización de datos: Só solicitaremos os datos estritamente necesarios en relación coas finalidades para as que xa foi informado previamente ao USUARIO.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: como poderás comprobar posteriormente, os datos conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade, informarase do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, revisaremos periodicamente as listas e eliminaremos aqueles rexistros que estiveron inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomo todas as medidas encamiñadas a evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos usuarios por parte de terceiros.

2. FINALIDADE, LEXITIMACIÓN, CATEGORÍA DE DATOS RECOLLIDOS, CONSENTIMIENTO AO TRATAMENTO, MENORES.

2.1 OBXECTO

Tal e como recolle a normativa, infórmoo de que, a través dos formularios de contacto, ou subscricións, recóllense datos, que se almacenan nun ficheiro, coa exclusiva finalidade do envío de comunicacións electrónicas, tales como: boletíns (newsletters), novas entradas (publicacións), ofertas comerciais, webinars gratuítos, así como outras comunicacións que me resulten interesantes sobre o tema. Os campos marcados como obrigatorios son imprescindibles para levar a cabo a finalidade expresada.

En resumo, a FINALIDADE é a seguinte:

 • Presentar dixitalmente os servizos que ofrece a empresa
 • Xerar imaxe de marca
 • Cumprimento das obrigas contables, legais, fiscais e administrativas correspondentes.
 • Analítica e publicidade para obter beneficio económico
 • Subministración de contidos no blog

Só o propietario terá acceso aos seus datos, e en ningún caso estes datos serán cedidos, compartidos, cedidos ou vendidos a terceiros.

A aceptación da política de privacidade realízase mediante o procedemento de opt-in establecido, con correo electrónico de confirmación así como a comprobación establecida, polo que se entenderá a todos os efectos a prestación do CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUIVO do USUARIO ao tratamento dos datos persoais nos termos establecidos neste documento, así como a transferencia internacional de datos que se produza exclusivamente pola localización física das instalacións dos prestadores de servizos e dos encargados do tratamento.

En ningún caso se fará un uso distinto da finalidade para a que se recolleron os datos, nin cederemos estes datos a un terceiro.

2.2 MENORES

No caso de ser maior de catorce anos, podes rexistrarte na web SITIO WEB sen o consentimento previo dos teus pais ou titores.

 • Que pasa se tes menos de 14 anos?

Neste caso, o consentimento dos teus pais ou titores será condición obrigatoria para que poidamos tratar os teus datos persoais.

Aviso: se es menor de catorce anos e non obtiveches o consentimento dos teus pais, non podes rexistrarte na web, polo que procederemos a denegar a túa solicitude se temos constancia do mesmo.

2.3 LEXITIMACIÓN

Grazas ao consentimento, podemos tratar os teus datos, que é un requisito obrigatorio para subscribirte ao sitio web.

Como ben sabes, podes retirar o teu consentimento en calquera momento.

Teremos dereito a tratar os seus datos para cumprir coas obrigas legais en materia fiscal, mercantil e contable, de facturación e contabilidade.

Así mesmo, grazas ao interese lexítimo, podemos tratar determinados datos relacionados coa publicidade e/ou o uso de cookies cando non sexa posible mediante o consentimento.

2.4 CATEGORÍA DE DATOS

Os datos recollidos en ningún momento están especialmente protexidos, senón que se clasifican como datos identificativos.

2.5 TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Conservaremos os seus datos durante o tempo legalmente establecido ou ata que solicite a súa eliminación.

2.6 EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

Obviamente o Usuario é o único responsable da veracidade e exactitude dos datos que me remite, eximíndome de calquera tipo de responsabilidade ao respecto.

Como usuario, deberá garantir a exactitude e autenticidade dos datos persoais facilitados e deberá facilitar información completa e correcta nos distintos formularios de recollida de datos.

3. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA APLICABLE

Na actualidade rexímonos polo Regulamento Europeo de Protección de Datos, así como pola Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais, polo que, entre outras, a normativa que cumprimos.

Así mesmo, O RESPONSABLE informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e solicitará o consentimento do USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Informámoslle de que os datos facilitados, así como os derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros de O RESPONSABLE e tratados coa finalidade de atender a súa solicitude e manter a relación establecida nos formularios que subscriba.

Adicionalmente, o USUARIO consinte o tratamento dos seus datos co fin de informarlle, por calquera medio, incluído o correo electrónico, dos produtos e servizos de O RESPONSABLE.

No caso de non autorizar o tratamento dos seus datos para a finalidade anteriormente indicada, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións que a continuación se indican no apartado “Exercicio dos dereitos”.

4. MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O RESPONSABLE informa de que se puxeron en marcha as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos persoais e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta a tecnoloxía estatal, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa sexan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo isto de acordo co establecido no vixente Regulamento Xeral de Protección de Datos e na Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Así mesmo, infórmase de que se estableceron medidas adicionais co fin de reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Manter continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para garantir o respecto á privacidade dos datos.

Ademais, como podes ver, a web conta cun certificado SSL, garantindo así unha vez máis a seguridade dos teus datos.

5. EXERCICIO DOS DEREITOS

Aquelas persoas físicas que facilitaron os seus datos a través de O RESPONSABLE poderán dirixirse ao titular dos mesmos para exercer libremente os seus dereitos de acceso aos seus datos, rectificación ou supresión, limitación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.

O método máis rápido e sinxelo sería acceder directamente á túa conta de usuario e modificar os teus datos ou eliminar a túa conta de usuario. Calquera información que precise almacenar, en virtude dunha obriga legal ou contractual, bloquearase e só se utilizará para tales fins en lugar de ser eliminada.

O interesado, neste caso, vostede, poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida a O RESPONSABLE coa referencia “Protección de Datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude en o seguinte enderezo:

ENDEREZO

Outra forma de exercer os seus dereitos é a través do correo electrónico, escribindo ao seguinte correo electrónico: CORREO

6. LIGAZÓNS OU ENLACES EXTERNOS

Como servizo aos nosos visitantes, de cando en vez podo incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados nin controlados polo sitio web. Polo tanto, non garante nin nos responsabilizamos da legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web de terceiros, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

7. MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O RESPONSABLE resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade publicarase cunha antelación mínima de dez días á súa aplicación efectiva. O uso de SITIO WEB despois de tales cambios implicará a aceptación de tales cambios.

8. RESPONSABLE DO TRATAMENTO, E PROCESADORES DO TRATAMENTO.

Como información básica, debe saber que o responsable do tratamento é O RESPONSABLE.

Como encargados de tratamento alleos ao citado responsable e con carácter meramente informativo debe saber que: O RESPONSABLE contratou os servizos de hosting a Siteground con domicilio en Rúa prim, 19, MADRID, MADRID.

Os servizos de subscripción por correo electrónico e envío de newsletters á compañía Siteground podendo consultar a súa política de privacidade na web https://www.siteground.es/privacidad.htm.

 • ¿Quen son os destinatarios da información?
 • Axencia Estatal da Administración Tributaria, así como xestorías a consecuencia das nosas obligacións de índole legal, fiscal e administrativa
 • Entidades financeiras coas que traballo para a xestión de cobros
 • Empresas tecnolóxicas para o funcionamento da páxina web como a continuación exporemos.

9. SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB.

Con carácter meramente informativo, se lle informa que, para prestar servizos estrictamente necesarios para o desenvolvemento da miña actividade, a web SITIO WEB utiliza os seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

 • Hosting e Dominio: Siteground e DonDominio
 • Plataforma web: WordPress.org
 • Servizos de Mensaxería e envío de boletíns: Siteground e/ou Builderall
 • Plataforma de pago: Stripe e/ou Paypal
 • Privacidade de fontes de rastreo utilizadas neste sitio: Google Analytics, Google Tag Manager, Google ADS, Pixel de Facebook

Na web SITIO WEB tamén se estudan as preferencias dos seus usuarios, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico, e outra información en conxunto para comprender mellor quen constitúen a nosa audiencia e que é o que necesita. O rastreo das preferencias dos nosos usuarios tamén nos axuda a mostrarlle os avisos publicitarios máis relevantes.

O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer un hipervínculo ou dispositivo de ligazón técnica (por exemplo, ligazóns ou botóns) desde a súa páxina web a SITIO WEB

O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o sitio web SITIO WEB e o propietario do sitio ou páxina web na que se estableza o hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte de SITIO WEB dos seus contidos ou servizos. En todo caso, SITIO WEB resérvase o dereito de prohibir ou desactivar calquera Hiperenlace ao Sitio Web en calquera momento.

10. NON QUERES RECIBIR INFORMACIÓN DE NÓS OU QUERES REVOCAR O TEU CONSENTIMENTO?

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xuño, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, pode opoñerse en calquera momento ao uso da súa información con fins publicitarios, estudos de mercado ou elaboración de enquisas de satisfacción, así como revogar o seu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo).

Para iso, debes enviar un correo electrónico ao enderezo CORREO

Se recibiu publicidade por correo electrónico, tamén poderá opoñerse dende o dito correo electrónico, premendo na ligazón incluída nel seguindo as instrucións que se lle facilitarán. Outra forma máis sinxela sería acceder á túa conta de usuario e seleccionar as opcións correspondentes.

Teña en conta que os nosos sistemas poden requirir un período de tempo que en ningún caso superará as 48 horas para que a súa oposición ou revogación se faga efectiva, entendéndose que durante o dito período de tempo poderá seguir recibindo mensaxes.

En relación á xestión dos seus datos asociados aos perfís sociais de O RESPONSABLE, o exercicio do dereito de acceso dependerá da funcionalidade da rede social e das posibilidades de acceso á información dos perfís de usuario. En relación aos dereitos de acceso e rectificación, recomendámosche que só se poida satisfacer en relación a aquela información que estea baixo o control de O RESPONSABLE

Ademais, podes deixar de interactuar, seguir ou recibir información dos perfís sociais de O RESPONSABLE, eliminar os contidos que deixan de interesarche ou restrinxir con quen compartes as túas conexións, a través dos mecanismos estipulados nas diferentes redes sociais.

11. SISTEMAS DE CAPTURA DE DATOS PERSOAIS E A SÚA FINALIDADE

Formularios de subscrición de contidos: dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición xestionada por Siteground co fin de enviar campañas de marketing por correo electrónico, xestión de subscricións e envío de newsletters ou noticias.

Formulario de comentarios: a web inclúe un formulario que ten como finalidade comentar os artigos e dar a súa opinión respectando a liberdade de expresión. O usuario poderá publicar comentarios sobre as publicacións que se publiquen. Os datos persoais introducidos no formulario para inserir estes comentarios serán utilizados exclusivamente para moderalos e publicalos, recollendo tamén estes datos que serán almacenados nos servidores de Siteground.

Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto que ten como finalidade atender dúbidas, suxestións ou contacto profesional. Neste caso, utilizarase o enderezo de correo electrónico para responderlles e enviar a información que o usuario requira a través da web, estes datos serán almacenados nos servidores de Siteground.

Cookies: Cando o usuario se rexistra ou navega neste sitio web gárdanse “cookies”, que en calquera momento pode consultar a política de cookies para ampliar información sobre o uso das cookies e como desactivalas.

Venda de infoprodutos (produtos dixitais): A través da páxina web pódense adquirir infoprodutos, neste caso requírese os datos do comprador (Nome, apelidos, enderezo e correo electrónico).

Sistemas de seguimento utilizados neste sitio: Facebook e Google (Analytics), tamén se estudan as preferencias dos seus usuarios, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico e outra información para comprender mellor quen constitúe a súa audiencia e que necesita esta. O seguimento das preferencias dos nosos usuarios tamén nos axuda a mostrarche os anuncios máis relevantes.

Así mesmo, empregamos estratexias de remarketing, polo que para captar subscritores e clientes utilizamos ferramentas como Facebook Ads, para que, á hora de xerar un anuncio, o público poida ser segmentado por localización, datos demográficos, intereses, etc. Os datos obtidos por esta plataforma estarían suxeitos a esta política de privacidade desde o momento en que o usuario deixa os seus datos para unirse ao boletín da miña comunidade.

Non compartiremos, venderemos nin alugaremos a túa información persoal con outras partes. Podemos compartir certa información con provedores de servizos de terceiros autorizados necesarios para proporcionarche determinados servizos.

12. PLUGINS SOCIAIS.

Na nosa web ofrecémosche enlaces e servizos relacionados con diferentes redes sociais (p. ex. “Gústame” de Facebook). Se es membro dunha rede social e fas clic na ligazón correspondente, o provedor da rede social pode vincular os datos do seu perfil coa información da súa visita a dita páxina web.
Por iso, é conveniente informarlle sobre as funcións e políticas de tratamento de datos persoais da respectiva rede social, se accede a algunha das nosas páxinas web con algún dos seus perfís nas redes sociais ou comparte información a través delas.
Podes acceder ás políticas de privacidade das diferentes redes sociais en calquera momento, así como configurar o teu perfil para garantir a túa privacidade. Recomendámosche que te familiarices coas condicións de uso das devanditas redes sociais antes de comezar a utilizalas:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
• Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Google +: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
• Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

13. ACEPTACIÓN, CONSENTIMENTO E REVOGABILIDADE

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de O RESPONSABLE na forma e para os fins indicados no aviso legal.

Como ben sabe e que lle comunicamos ao longo destas políticas de privacidade, pode revogar os seus datos en calquera momento, pero sempre sen carácter retroactivo.