Aviso legal

1. AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO

Podemos garantir que se atopa nun espazo 100% seguro, polo que, cumprindo co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, indícase:

1.1. Datos identificativos do responsable

Segundo recolle a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, fágolle saber que:

Razón Social (en adiante, O RESPONSABLE)

JORGE FERNANDO GUITIAN LEMA

CIF

33295991H

Email (en adiante CORREO)INFO@ACADEMIACORUNA.GAL

Domicilio social (en adiante DIRECCION)

RÚA ALEXANDRE BÓVEDA, 34 OLEIROS
A actividade social éSERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS

1.2. Finalidade do sitio web.

Os servizos prestados polo responsable do sitio web son os seguintes:

 • titoría.
 • Curso de informatica
 • Servizos de tutorias
 • Servizos ingles
 • O envío de información e prospección comercial.
 • O cumprimento das correspondentes obrigas de carácter contable, legal, fiscal e administrativa.

1.3. Usuarios:

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as presentes condicións de uso, non obstante, polo mero uso da páxina web non supón o inicio de ningunha relación de traballo/comercial.

1.4. Uso do sitio web e captura de información:

1.4.1 Uso do SITIO WEB

O sitio web:

www.academiacoruna.gal, en adiante (SITIO WEB)

proporciona o acceso a artículos, informacións, servizos e datos (en adiante, “os contidos”) propiedade do responsable.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos ofrecidos a través da súa páxina web e con carácter ilustrativo, pero non limitativo, a non utilizalos para:

 • realizar actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
 • difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou de atentado contra os dereitos humanos;
 • provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar os citados danos;
  tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

O titular do sitio web resérvase o dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, non sería apto para a súa publicación.

En todo caso, o titular do sitio web non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través do blog ou doutras ferramentas de participación que se poidan crear, de conformidade co disposto na normativa aplicable.

1.4.2 Captación de información

 • Formulario de contacto, onde o USUARIO deberá cubrir o campo de correo electrónico, asunto e nome.
 • Formulario de subscrición, o USUARIO cubrindo os campos necesarios para a subscrición na web cos campos de nome, e correo electrónico
 • Formulario de venda, o USUARIO cubrindo os campos necesarios para a venda cos campos de nome, correo electrónico, enderezo e DNI.
 • Cookies de seguimento, de acordo coas normas establecidas na nosa política de cookies
 • Navegación e enderezo IP: ao navegar por este sitio web, o usuario proporciona automaticamente ao servidor web información relativa ao seu enderezo IP, data e hora de acceso, o hipervínculo que se lle remitiu, o seu sistema operativo e navegador utilizado.

En todo caso, O RESPONSABLE resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do sitio web así como o presente aviso legal.

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

O RESPONSABLE por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela (por exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade do RESPONSABLE ou dos seus licenciantes con todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente polo RESPONSABLE será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen autorización. propietario do sitio web.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do RESPONSABLE.

Só podes visualizar os elementos da web sen a posibilidade de imprimilos, copialos ou almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas do RESPONSABLE.

Queda terminantemente prohibido compartir a licenza para o seu uso con máis persoas, cada licenza é persoal e intransferible, reservándose cantas accións civís e penais poidamos para salvagardar os nosos dereitos, todo iso baixo pena de delito contra o intelectual. propiedade do art. 270 e ss do Código Penal con penas de prisión de ata 4 anos.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O RESPONSABLE non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, incluíndo, entre outros: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web, – que realizará periódicamente. paradas por mantemento técnico – así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

4. MODIFICACIÓNS

O RESPONSABLE resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa páxina web, podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos prestados a través da mesma como a forma en que estes se presenten ou localicen na súa páxina web.

5. POLÍTICA DE ENLACE

As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realizar un hipervínculo desde unha páxina web doutro portal de Internet á web deberán someterse ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución total ou parcial de calquera dos servizos ou contidos do sitio web sen a previa autorización expresa do propietario do sitio web.
 • Non se establecerán enlaces profundos nin IMG ou ligazóns de imaxes, nin marcos coa web sen a súa previa autorización expresa.
 • Non se establecerá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta na web, nin sobre os servizos ou contidos da mesma. Salvo aqueles sinais que formen parte do hiperenlace, a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao RESPONSABLE salvo autorización expresa deste último.
 • O establecemento do hiperenlace non implicará a existencia de relacións entre O RESPONSABLE e o propietario da páxina web ou portal desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte do RESPONSABLE dos servizos e contidos ofrecidos na devandita páxina web ou portal.
 • O RESPONSABLE non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal desde o que se realice a hiperenlace, nin da información e manifestacións que nel se inclúan.

O sitio web pode poñer a disposición do usuario conexións e enlaces a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Estes enlaces teñen a exclusiva función de facilitar aos usuarios a busca de información, contidos e servizos en Internet, sen que en ningún caso se consideren suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

O RESPONSABLE non comercializa, dirixe nin controla previamente nin avala o contido, servizos, información e declaracións dispoñibles en tales sitios web.

O RESPONSABLE non asume ningún tipo de responsabilidade, aínda que sexa indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de calquera índole que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, legalidade, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, declaracións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos en sitios web non xestionados polo RESPONSABLE e aos que se accede a través do RESPONSABLE.

6. DEREITO DE EXCLUSIÓN

O titular do sitio web resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

7. XERAL

O RESPONSABLE perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera uso indebido da súa páxina web, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O RESPONSABLE poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

9. RECLAMACIÓNS E DÚBIDAS

O RESPONSABLE informa que existen follas de reclamación a disposición dos usuarios e clientes, que poden enviar un correo electrónico a CORREO indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal dirixido a: DIRECCIÓN

10. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación entre O RESPONSABLE e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.